Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej22 Maja 2017
Zmina godzin pracy biura LGD
Uwaga! Zmiana godzin pracy biura.
Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2017 roku ulegają zmianie godziny pracy biura. Biuro LGD STER będzie czynne w godzinach 7.30 - 15.30.


28 Kwietnia 2017
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

ogloszenie18 Kwietnia 2017
Szkolenie dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Plakat 223 Marca 2017
Portal ogłoszeń dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Ruszył portal ogłoszeń ARiMR dla Beneficjentów PROW 2014-2020.

Portal jest dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Pod adresem  www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#wzoryDokumentow   znajdą Państwo wzory dokumentów i instrukcje ich wypełniania, niezbędne do korzystania z portalu.

Instrukcja użytkowania portalu ogłoszeń ARiMR22 Marca 2017

plakat07 Marca 2017
Informacje dla osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

poniżej przypominamy najważaniejsze informacje dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 19.2 na operacje w zakresie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Wnioskodawca spełnia niżej wymienione warunki:

 • osoba pełnoletnia;
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze LGD STER;
 • nie podlega ubezpieczeniu w KRUS chyba, że podejmuje działalność w zakresie produkcji  artykułów spożywczych lub napojów;
 • nie prowadził działalności gospodarczej min. dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie premii;
 • nie otrzymał pomocy na operację w tym zakresie.

Założeniem operacji jest prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej przez okres min. 2 lat od dnia wypłaty końcowej.
Premia w wysokości 62 500 pln wypłacana będzie w dwóch transzach.
Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów i usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

 Zapraszamy, na stronę ARiMR http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra… gdzie znajdują się:  formularz wniosku o przyznanie pomocy na Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i formularz biznesplanu.

Prosimy również o zapoznanie się z zaktualizowanymi Kryteriami wyboru operacji w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER” dot. operacji "Podejmowanie działalności gospodarczej".03 Marca 2017
Informacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,
poniżej przypominamy najważaniejsze informacje dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 19.2 na operacje w zakresie ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Wnioskodawca:

 • osoba pełnoletnia;
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • wykonuje działalność gospodarczą na terenie LGD STER;
 • w przypadku osoby prawnej, siedziba jednostki lub jej oddziału znajduje się na terenie LGD STER;
 • o pomoc mogą ubiegać podmioty kwalifikujące się jako mikro i małe przedsiębiorstwa;
 • podmiot  ubiegający się o przyznanie pomocy wykonywał działalność gospodarczą min. rok lub 365 dni w okresie 3 lat oraz nadal wykonuje działalność;
 • operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, które będzie uzasadnione zakresem operacji;
 • osoba, dla której zostanie stworzone miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę  na okres co najmniej 3 lat;
 • do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości;
 • pomoc udzielana jest w formie refundacji 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
 • wartość operacji mieści się w przedziale: 50 000 pln—300 000 pln;
 • beneficjent może ubiegać się o finansowanie wyprzedzające w wysokości 36,37% kwoty pomocy

Zapraszamy, na stronę ARiMR http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra… gdzie znajdują się:  formularz wniosku o przyznanie pomocy na Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczeji formularz biznesplanu.

Prosimy również o zapoznanie się z zaktualizowanymi Kryteriami wyboru operacji w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER” dot. operacji "Rozwijania działalności gospodarczej".

 03 Marca 2017

STOWARZYSZENIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „STER”

ZAPRASZA

 

LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW GMIN ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA I ROKICINY ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE Z ZAKRESU:

 

NA JAKIE CELE MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI

KTO MOŻE ZOSTAĆ BENEFICJENTEM

PLANOWANY HARMONOGRAM NABORÓW

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW

 

21 LUTEGO 2017 – GMINNO PARKOWE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE, SALA NA PARTERZE

GODZINA: 15:30-18:30

23 LUTEGO 2017 – URZĄD GMINY W ROKICINACH, SALA KONFERENCYJNA   

GODZINA 16:30-19:30

W dniu 21. 02. 2017 biuro czynne do godziny 14.30.
W dniu 23. 02. 2017 biuro czynne do godziny 15.30
Za utrudnienia przepraszamy 

 21 Lutego 2017

W dniu 09. 02. 2017 biuro czynne do godziny 15.00. Za utrudnienia przepraszamy09 Lutego 2017
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 579155 osób!
Copyright by GekoNET


.