WYNIK ZAKOŃCZENIA PROCEDURY ROZPATRZENIA PROTESTÓW
Lista operacji wybranych z dnia 22.06.2017

Lista operacji wybranych z dnia 10.10.2017  po rozpatrzeniu protestów

Dokumentacja procedury odwoławczej
Protokół z dnia 17.07.2017
Protokół z dnia 04.10.2017
Protokół z dnia 10.10.2017

WYNIKI NABORU NR 1
Szanowni Państwo. Rada Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się wynikami i dokumentacją naborów.
Nabór nr 1/2017:
Lista operacji niezgodnych z LSR
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Lista operacji niewybranych
Protokół z dnia 13.06.2017
Protokół z dnia 22.06.2017
Formularz protestu

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.); 

Termin składania wniosków:
od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r.

Godziny przyjmowania wniosków:
od godziny 8:00 do godziny 15:30  od poniedziałku do piątku 

Miejsce składania wniosków:
Siedziba Biura Stowarzyszenia LGD STER ul. Rokicińska 125 lokal 26, 95-020 Andrespol

1. Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej. Zaleca się aby wniosek wypełniony elektronicznie, został zapisany na nośniku CD lub DVD i dołączony w formie elektronicznej, w dwóch egzemplarzach.
2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.
4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura.
5. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

Limit dostępnych środków: 750 000, 00 zł
Forma wsparcia: premia w wysokości 62 500,00 zł.
Warunki udzielenia wsparcia:
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm. , a ponadto:
- spełnić warunki oceny zgodności z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- uzyskać minimum  punktowe, określone w wysokości 6 punktów z Ostatecznej Karty Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.
Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej ww.lgd-ster.pl, w zakładce NABORY (najważaniejsze informacje dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 19.2 na operacje w zakresie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, pod ogłoszeniem o naborze) oraz na Stronie Głównej.

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.
W przypadku, gdy dwa wnioski lub więcej uzyskają tą sama liczbę punktów o miejscu na liście projektów wybranych decydować będzie termin (dzień i godzina) przyjęcia wniosku.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:
1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części IV. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.
2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
3. Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
4. Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.
6. Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy.
Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.lgd-ster.pl (wykaz załaczników).

Szczegółowe informacje:
Na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html dostępne są:
1. formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją,
2. wzór biznesplanu,
3. formularze wniosków o płatność wraz z instrukcjami,
4. projekt umowy o udzielenie wsparcia.
Na stronie www.lgd-ster.pl w zakładce NABORY dostępne są:
1. Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami
2. Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami
3. Kryteria wyboru operacji
4. Lista niezbędnych dokumentów do wyboru operacji (załącznik nr 1)
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania ”STER” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD STER
ul. Rokicińska 125 lokal 26, 95-020 Andrespol, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–16.00, telefon (42) 642-25-64 lub 511-088-025, email:biuro@lgd-ster.pl 

1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
2. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (EXCEL)
3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
4. Biznesplan (DOCX)
5. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (PDF)
6. Załącznik nr 3 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (PDF)
7. Załącznik nr 1 - Lista dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku (PDF)
8. Załacznik nr 2 - Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji (PDF)
9. Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji dotyczących podejmowania działalności (PDF)
10. Wzór umowy o przyznanie pomocy (PDF)
11. Wzór wniosku o płatność (PDF)
12. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (PDF)
13. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

 

Dokumenty Stowarzyszenia LGD STER:
1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Stowarzyszenia - Loklana Grupa Działania "STER"
2.  Procedury wyboru operacji
3.  Załączniki do procedur
a) Rejestr wniosków
b) Karta wstepnej oceny
c) Lista wniosków zgodnych
d) Lista wniosków niezgodnych
e) Deklaracja bezstronności
f)  Lista wniosków wybranych
g) Formularz protestu
4. Kryteria wyboru operacji

 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 728322 osób!
Copyright by GekoNET


.