Strona Główna
 
Informacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,
poniżej przypominamy najważaniejsze informacje dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 19.2 na operacje w zakresie ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Wnioskodawca:

 • osoba pełnoletnia;
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • wykonuje działalność gospodarczą na terenie LGD STER;
 • w przypadku osoby prawnej, siedziba jednostki lub jej oddziału znajduje się na terenie LGD STER;
 • o pomoc mogą ubiegać podmioty kwalifikujące się jako mikro i małe przedsiębiorstwa;
 • podmiot  ubiegający się o przyznanie pomocy wykonywał działalność gospodarczą min. rok lub 365 dni w okresie 3 lat oraz nadal wykonuje działalność;
 • operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, które będzie uzasadnione zakresem operacji;
 • osoba, dla której zostanie stworzone miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę  na okres co najmniej 3 lat;
 • do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości;
 • pomoc udzielana jest w formie refundacji 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
 • wartość operacji mieści się w przedziale: 50 000 pln—300 000 pln;
 • beneficjent może ubiegać się o finansowanie wyprzedzające w wysokości 36,37% kwoty pomocy

Zapraszamy, na stronę ARiMR http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra… gdzie znajdują się:  formularz wniosku o przyznanie pomocy na Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczeji formularz biznesplanu.

Prosimy również o zapoznanie się z zaktualizowanymi Kryteriami wyboru operacji w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER” dot. operacji "Rozwijania działalności gospodarczej".

 03 Marca 2017

STOWARZYSZENIE – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „STER”

ZAPRASZA

 

LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ MIESZKAŃCÓW GMIN ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA I ROKICINY ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE Z ZAKRESU:

 

NA JAKIE CELE MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI

KTO MOŻE ZOSTAĆ BENEFICJENTEM

PLANOWANY HARMONOGRAM NABORÓW

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW

 

21 LUTEGO 2017 – GMINNO PARKOWE CENTRUM KULTURY I EKOLOGII W PLICHTOWIE, SALA NA PARTERZE

GODZINA: 15:30-18:30

23 LUTEGO 2017 – URZĄD GMINY W ROKICINACH, SALA KONFERENCYJNA   

GODZINA 16:30-19:30

W dniu 21. 02. 2017 biuro czynne do godziny 14.30.
W dniu 23. 02. 2017 biuro czynne do godziny 15.30
Za utrudnienia przepraszamy 

 21 Lutego 2017

W dniu 09. 02. 2017 biuro czynne do godziny 15.00. Za utrudnienia przepraszamy09 Lutego 2017
Uwaga! Nieprawidłowe działanie generatora wniosków

W związku z przekazanymi przez ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie przez ARiMR możliwości korzystania z tego narzędzia do czasu usunięcia błędów.

Mając jednak na uwadze trwające oraz ogłoszone nabory wniosków w tym poddziałaniu, generator wciąż jest dostępny. ARiMR jest w trakcie  ustalania terminu, od którego będzie możliwe czasowe wyłączenie generatora.

Zwracamy się z prośbą do osób, które już zaczęły przygotowywanie swoich biznesplanów przy wykorzystaniu generatora, aby kontynuować wypełnianie biznesplanów w dokumentach doc. Powyższe obowiązuje do odwołania.26 Stycznia 2017
Zwyczajne Walne Zebranie

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 9 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze.
W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 18:00. Uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie zmiany Statutu lub/oraz odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do składu Zarządu Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Zebrania.
  Osoby, które nie będą mogły przybyć na zebranie proszę o wypełnienie pełnomocnictwa i przekazanie osobie, która będzie pełnomocnikiem do głosowania na zebraniu.


25 Stycznia 2017
Ankieta

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą ankietą monitorującą i wypełnienia jej formularza, można tego dokonać online lub pobierając załączony poniżej formularz. Wypełnioną ankietę można przekazać nam osobiście w biurze (Andrespol, Rokicińska 125 lok. 26) lub przesyłając skan na adres: promocja @lgd-ster.pl.

FORMULARZ ANKIETY

Ankieta online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDrMvVLRdFyCMzDA6MVEMIIqPvirqLCEF8xngF5MDWYpHSHw/viewform

Dziękujemy!27 Grudnia 2016
Nasz spot w TVP 3 ŁÓDŹ

Jeszcze do 30 grudnia możecie Państwo oglądać w TVP 3 ŁÓDŹ spot telewizyjny promujący naszą działalność, który jest emitowany w godzinach ok. 18:45 i 20:25. Spot można obejrzeć również na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/groups/lgd.ster/

Zapraszamy!27 Grudnia 2016

Życzenia17 Grudnia 2016
Przekierowanie do wniosku i pozostałych dokumentów o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii RLKS

Zapraszamy, na stronę ARiMR http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra… gdzie znajduje się zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020" oraz Generator wniosku12 Grudnia 2016
Jubileusz 10-lecia LGD STER

Serdecznie zapraszamy Członków i sympatyków Stowarszyszenia LGD STER na Jubileusz 10-lecia!Zaproszenie02 Grudnia 2016
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 756392 osób!
Copyright by GekoNET


.