Strona Główna
 
Rozporządzenie z dnia 24.09.2015

Zapraszam Beneficjentów do zapoznania się z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202019 Października 2015
Informacja

Szanowni Państwo, w dniu 15 października biuro LGD STER będzie czynne do godziny 15.00.15 Października 2015
Biuro nieczynne

Szanowni Państwo, w dniu 9 października biuro LGD STER będzie nieczynne z powodu urlopu.08 Października 2015
Warsztaty dla dzieci i dorosłych

            „Okna Wyobraźni. Warsztaty z książka obrazową i artystyczną” to projekt realizowany w Gminie Andrespol przez Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra” dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach priorytetu "Promocja literatury i czytelnictwa" przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER” oraz własnych środków finansowych. Celem projektu jest popularyzowanie literatury, czytelnictwa i aktywnej postawy wobec szeroko rozumianej kultury wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli, opiekunów i bibliotekarzy, mających kontakt z najmłodszymi czytelnikami. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Galeria  
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 407 Października 2015
Nowa perspektywa finansowa w ramach PROW 2014-2020
Informujemy, że Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" jest w trakcie przygotowywania dokumentu strategicznego pn. "Lokalna Strategia Rozwoju" opracowywanego na lata 2015-2022. Dokument zostanie opracowany dla obszaru 4 gmin członkowskich Stowarzyszenia: gminy Andrespol, gminy Nowosolna, gminy Rokiciny i gminy Brójce. Dokumenty legislacyjne dotyczące nowego okresu finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich znajdą Państwo na stronie MRiRW - Legislacja PROW 2014-2020
W związku z opracowywaniem nowej LSR zapraszamy wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, organizacje i przedsiębiorców do zgłaszania w biurze LGD propozycji realizacji projektów na lata 2016 - 2022.

07 Października 2015
Informacja Zarządu Stowarzyszenia LGD STER
Zarząd Stowarzyszenia LGD STER informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu pt."Finansowane spoza gminy" dotyczącego relacji z Konsultacji Społecznych w Wiśniowej Górze (w dniu 8.09.2015r.), który ukazał się w 3 numerze miesięcznika Gminy Andrespol "W Centrum Polski". Treść artykułu nie była konsultowana z biurem LGD ani nie została przedstawiona do akceptacji Zarządu LGD.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie wzięły udział w spotkaniu. Zachęcamy naszych Wnioskodawców i przypominamy o możliwości kontaktowania się z biurem LGD w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 i zgłaszania swoich pomysłów na projekty.


29 Września 2015
Środa 30 września - biuro czynne od 9 - 13

Szanowni Państwo, w związku z wyjazdem na konferencję w dniu 30 września br. biuro LGD STER będzie czynne w godzinach 9.00-13.00.29 Września 2015
Konsultacje Społeczne na terenie obszaru LGD STER

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję za przybycie i aktywny udział w Konsultacjach Społecznych przeprowadzonych w celu uzyskania opinii mieszkańców gmin, przedsiębiorców i lokalnych aktywistów na temat słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń obszaru działania LGD STER a także konsultacji celów nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Materiały i informacje zebrane podczas spotkań zostaną opracowane i przedstawione na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD STER.

Zdjęcie Konsultacje w Bukowcu

Zdjęcie Konsultacje w Wiśniowej Górze

Zdjęcie Konsultacje w Plichtowie

Zdjęcie Konsultacje w Rokicinach-Kolonii21 Września 2015
Plan włączenia społeczności lokalnej
Ponownie przedstawiamy Plan włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR. Lokalna Strategia Rozwoju będzie tworzona przy udziale partycypacyjnych metod konsultacji z mieszkańcami gmin członkowskich Stowarzyszenia LGD STER, w ramach których zostanie zorganizowane jedno spotkanie, na obszarze każdej z gmin oraz rozkolportowane zostaną ankiety socjologiczne. Ankiety diagnozujące poziom zadowolenia z zamieszkania na obszarze gmin członkowskich zostaną skonstruowane w taki sposób, aby mieszkańcy gmin mogli wypowiedzieć się nt. diagnozy sytuacji obecnej na zamieszkałym obszarze (stan dróg i infrastruktury rekreacyjnej, dostęp do opieki medycznej i edukacji itp.) oraz zaproponować kierunki rozwoju danej gminy oraz całego obszaru partnerstwa.Opracowanie przez eksperta wyników z ankiet posłuży jako podstawa do sporządzenia analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Wstępna analiza SWOT, wykonana na podstawie ankiet, będzie następnie konsultowana z mieszkańcami każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenia, na spotkaniach zaplanowanych zgodnie z harmonogramem wymienionym w pkt. 5.   Podczas ww. spotkań zakłada się również uzgodnienie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, oraz przedstawicielami sektora społecznego i publicznego przykładów inwestycji i projektów, koniecznych do zrealizowania na obszarze wdrażania LSR, które będą współfinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020, a które posłużą do opracowania celów LSR. Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia LGD STER będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez 30 139 mieszkańców, w związku z czym wymiar zatrudnienia wynosi 1 etat. Osoba na stanowisku Kierownika biura jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Do umowy sporządzono dwa aneksy: pierwszy zmienia wymiar zatrudnienia z 1/2 etatu na 1 etat od dnia 01.05.2015 r., natomiast drugi wydłuża okres zatrudnienia do 30.04.2016 r. Minimalna liczba dni funkcjonowania biura, zgodnie z liczbą ludności zamieszkałą na obszarze LGD planowanym do objęcia LSR, to dwa dni, Poniedziałek i Środa od godziny 9.00 do 13.00. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR to www.lgd-ster.pl Harmonogram Konsultacji Społecznych w gminach członkowskich LGD STER: Gmina Brójce - Bukowiec 3.09.2015; Gmina Andrespol - Wiśniowa Góra 08.09.2015; Gmina Nowosolna - Plichtów 14.09.2015; Gmina Rokiciny - Rokiciny-Kolonia 15.09.2015

21 Września 2015
Konsultacje Społeczne w Rokicinach - Kolonii

Zapraszamy mieszkańców Gminy Rokiciny na Konsultacje Społeczne w Rokicinach-Kolonii 15.09.2015 r.15 Września 2015
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 806677 osób!
Copyright by GekoNET


.