Strona Główna
 
Bezpłatny wyjazd studyjny na Pojezierze Suwalskie - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym w dniach 5-7 maja 2015r. na Pojezierze Suwalskie. Wyjazd jest realizowany w ramach projektu "Między Wschodem a Zachodem" finansowanego ze środków Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Celem wyjazdu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez wymianę doświadczeń i podniesienie kompetencji w zakresie kompleksowego rozwoju infrastruktury turystycznej.

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy: doradców rolniczych, przedstawicieli LGD, stowarzyszeń, nauczycieli rolniczych szkół średnich oraz przedsiębiorców z obszarów wiejskich.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, transportu oraz dydaktyki. Osobom przyjeżdżającym w przeddzień wyjazdu studyjnego organizator zapewnia nocleg oraz śniadanie w I dniu wyjazdu studyjnego.


Szczegóły w linku27 Kwietnia 2015
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD STER
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia LGD „STER” na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się
11 maja 2015 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w Gimnazjum im. Władysława St. Reymonta w Wiączyniu Dolnym, Wiączyń Dolny 18, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania “STER”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Zebrania.

 

Osoby, które nie będą mogły przybyć na spotkanie prosimy o wypełnienie pełnomocnictwa.


W przypadku braku co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia LGD STER uprawnionych do głosowania, uchwały zostaną podjęte w drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, 30 min. po pierwszym terminie, czyli o godz. 17:30  uchwały podejmowane przez Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia LGD STER, z wyjątkiem podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, gdzie wymaga się bezwzględnej większości głosów 2/3 przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


Uchwała Zarządu

27 Kwietnia 2015
Ankieta Nordic Walking
Zapraszamy wszystkie osoby, które korzystają z wytyczonych tras Nordic Walking w gminach Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rokiciny i Drzewica lub kiedykolwiek brały udział w biegu zorganizowanym na tych szlakach, do wypełnienia anonimowej ANKIETY NORDIC WALKING. Wypełnioną ankietę można składać bezpośrednio w biurze LGD w Andrespolu, lub przesłać na adres biuro@lgd-ster.pl
Ankieta Nordic Walking
Wersja edytowalna ankiety

16 Kwietnia 2015
Życzenia Świąteczne


04 Kwietnia 2015
GRANT NA LEPSZY START

GRANT NA LEPSZY START to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych (istniejących nie dłużej niż 18 miesięcy) oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego. Wspieramy udzielając doradztwa oraz organizując konkursy na mikrodotacje w wysokości do 5 tys. zł na inicjatywy oddolne. To jedno z pierwszych takich przedsięwzięć, w którym o środki mogą się ubiegać poza formalnie zarejestrowanymi organizacjami pozarządowymi także grupy działające nieformalnie (koła gospodyń wiejskich, grupy młodzieżowe, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie itp.).


Informacja ogólna
Szczegóły projektu
Plakat02 Kwietnia 2015
Konkurs regionalny „MÓJ RYNEK – MÓJ PRODUKT 2015”.
Zapraszamy do udziału w konkursie "MÓJ RYNEK - MÓJ PRODUKT 2015"
Szczegóły konkursu w regulaminie, który mogą Państwo znaleźć na stronie KSOW  www.lodzkie.ksow.pl


Formularz konkursu
Regulamin konkursu

30 Marca 2015
Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z większością instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce organizuje ogólnopolską akcję promocyjną pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Do udziału w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich” mogą zgłaszać się beneficjenci, którzy otrzymali dotację w ramach PROW 2007-2013 i spełniają wymagania regulaminu.

Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja 2015 r. Szczegóły imprezy, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich upływa w dniu 3 kwietnia 2015 r.


Regulamin
Zaproszenie

30 Marca 2015
Ankieta Nordic Walking
Zapraszamy wszystkie osoby, które korzystają z wytyczonych tras Nordic Walking w gminach Andrespol, Brójce, Nowosolna, Rokiciny i Drzewica lub kiedykolwiek brały udział w biegu zorganizowanym na tych szlakach,  do wypełnienia anonimowej ANKIETY NORDIC WALKING. Wypełnioną ankietę można składać bezpośrednio w biurze LGD w Andrespolu, lub przesłać na adres biuro@lgd-ster.pl
Ankieta Nordic Walking

Wersja edytowalna ankiety w linku Ankieta NW doc

24 Lutego 2015
Wytyczne dotyczące PROW 2014-2020

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się dokument ze wstępnymi wskazówkami dotyczącymi nowego okresu programowania 2014-2020 dla lokalnych grup działania. Opis obejmuje elementy dotyczące obszaru, członkostwa gmin, wsparcia przygotowawczego, siedziby itd.
Dokument można znaleźć na stronie: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS

Obszar objęty LSR
22 Lutego 2015
Ogłoszenie o naborze do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Łódzka Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPOWŁ 2014 - 2020).

Szczegóły w linkach:

informacja na ngo.lodzkie.pl

informacja w BIP WŁ

 

 
20 Stycznia 2015
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 806616 osób!
Copyright by GekoNET


.