WYNIK ZAKOŃCZENIA PROCEDURY ROZPATRZENIA PROTESTÓW

Lista operacji wybranych z dnia 11.04.2018

Lista operacji wybranych z dnia 19.07.2018

Dokumentacja procedury odwoławczej
Protokół z dnia 07.05.2018

Protokół z dnia 19.07.2018

WYNIKI NABORU Nr 1/2018
Szanowni Państwo. Rada Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 1/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się wynikami i dokumentacją naborów.

 Lista wniosków niezgodnych

 Lista wniosków zgodnych

 Lista wniosków wybranych

 Lista wniosków niewybranych

Formularz protestu

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:
Rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772, Dz.U.2017 poz. 1588); 

Termin składania wniosków:
od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 19 marca 2018 r.

Godziny przyjmowania wniosków:
od godziny 8:00 do godziny 15:00  od poniedziałku do piątku 

Miejsce składania wniosków:
Siedziba Biura Stowarzyszenia LGD STER ul. Rokicińska 125 lokal 26,
95-020 Andrespol

1. Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną,
w dwóch egzemplarzach w formie papierowej. Zaleca się aby wniosek wypełniony elektronicznie, został zapisany na nośniku CD lub DVD i dołączony w formie elektronicznej, w dwóch egzemplarzach.
2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.
4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura.
5. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

Limit dostępnych środków: 1.191.650,92 

Forma wsparcia: Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość pomocy:
Pomoc dla operacji zgodnych z zakresem wymienionym w § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach RLKS” objętego PROW 2014-2020, Stowarzyszenie LGD STER ustaliło w wysokości:
- w przypadku jednostek sektora finansów publicznych w wysokości nie wyższej niż 63,63%,
- w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą i do których stosuje się Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej w wysokości nie wyższej niż 70%,
- w przypadku pozostałych podmiotów w wysokości nie wyższej niż 100% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Przepisu tego nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.

Warunki udzielenia wsparcia:
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772, Dz.U.2017 poz. 1588 , a ponadto:
- spełnić warunki oceny zgodności z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- uzyskać minimum  punktowe, określone w wysokości 6 punktów z Ostatecznej Karty Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej ww.lgd-ster.pl, w zakładce LSR 2014-2020 oraz na Stronie Głównej.

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych. 

 W przypadku, gdy dwa wnioski lub więcej uzyskają tą sama liczbę punktów o miejscu na liście projektów wybranych decydować będzie termin (dzień i godzina) przyjęcia wniosku.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:
1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części IV. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.
2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.
3. Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.
4. Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.
5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze.
6. Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.lgd-ster.pl

Szczegółowe informacje:
Na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html dostępne są:
1. formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją,
2. wzór biznesplanu,
3. formularze wniosków o płatność wraz z instrukcjami,
4. projekt umowy o udzielenie wsparcia.
Na stronie www.lgd-ster.pl w zakładce LSR 2014-2020 dostępne są:
1. Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami
2. Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami
3. Kryteria wyboru operacji
4. Lista niezbędnych dokumentów do wyboru operacji

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania ”STER” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD STER
ul. Rokicińska 125 lokal 26, 95-020 Andrespol, od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30–15.30, telefon (42) 642-25-64 lub 511-088-025, email:biuro@lgd-ster.pl 

1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
3. Biznesplan (DOCX)
4. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (PDF)
5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (PDF)
6. Oświadczenie o wilkości przedsiębiorstwa (PDF)
7. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (PDF)
8. Lista dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku (PDF)
9. Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji (PDF)
10. Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji dotyczących rozwijania działalności (PDF)
11. Wzór umowy o przyznanie pomocy (PDF)
12. Wzór wniosku o płatność (PDF)
13. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (PDF)
14. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (DOC)


Wersje edytowalne dokumentów aplikacyjnych należy pobrać ze strony
www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 654140 osób!
Copyright by GekoNET


.