NIP: 728-26-29-295
REGON: 100243656
KRS: 0000262996
Lokalna Strategia Rozwoju:
buton-link

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU dla Gmin: ANDRESPOL, BRÓJCE, NOWOSOLNA I ROKICINY

LSR 10/2009

I. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej    strategii rozwoju (LSR):

WALNE ZEBRANIE
Rada

II. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron):

Ochrona środowiska

II.2 Ochrona przyrody

- Ochrona środowiska

- Uwarunkowania kulturowe

- Kultura ludowa i tradycje regionalne

- Uwarunkowania historyczne

II.3 Ocena społeczno - gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru       oraz poziomu aktywności społecznej

II.4 Specyfika obszaru

III. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR; wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy

IV. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących      osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje

V. Określenie misji LGD

VI. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR

VII. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR

VIII. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR

IX. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury      odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania      „Wdrażanie LSR”, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz      kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów

X. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji

XI. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR

XII. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR

XIII. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej

XIV. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR

XV. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach        innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR

XVI. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich

buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
Gmina Rokiciny
Gmina Brójce
Gmina Nowosolna