NIP: 728-26-29-295
REGON: 100243656
KRS: 0000262996
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:
buton-link

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.


W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznawanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów.


Zakres pomocy:


Pomoc udzielana jest na operacje:

  1. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, z tym, że pomoc może być przyznana również tym podmiotom, które mają miejsce zamieszkania w mieście położonym na obszarze gminy miejsko – wiejskiej liczącym od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców;
  2. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
  3. odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, z tym że refundacji podlegają koszty kwalifikowalne do wysokości 80% tych kosztów;
  4. małe projekty tj. operacje które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3.

 

 

  1. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
  2. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
  3. ODNOWA I ROZWÓJ WSI
  4. MAŁE PROJEKTY
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
buton-link
Gmina Rokiciny
Gmina Brójce
Gmina Nowosolna
1 I 2 I 3