Projekt Współpracy – Turystycznie i Oddolnie dla Obszarów Lokalnych Strategii, akronim TOOLS

  • Post author:

Lider projektu:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej “MROGA”

Mroga

Partnerzy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “BUD-UJ RAZEM”

BUD-UJ RAZEM

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” 

Dolina rzeki Grabi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “STER”

Lgd-Ster

Lokalna Grupa Działania “Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Kraina Wielkiego Łuku Warty

 

Cel główny projektu:

Wykorzystanie lokalnych zasobów obszarów LSR jako impulsu rozwojowego pozwalającego na budowanie i wzmacnianie kapitału ludzkiego i turystycznego poprzez udostępnianie ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów, miejsc rekreacji, szlaków turystycznych oraz udostępnienie innowacyjnych narzędzi rekreacji, szlaków turystycznych oraz udostępnienie innowacyjnych narzędzi turystyczno-promocyjnych w postaci map i aplikacji interaktywnych oraz questów.
                                                                              

Cel ogólny LSR                                                                                                                                                               

Cel ogólny 1. Zrównoważony rozwój obszaru LSR

Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD “BUD-UJ RAZEM”

Cel ogólny 3. Zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej oraz wzmocnienie roli funkcji turystycznej i rekreacyjnej w zintegrowaniu mieszkańców obszaru

Cel ogólny 4. Poprawa warunków życia mieszkańców i gospodarowania na obszarze Lokalnej Grupy Działania STER do 2020 r. 

Cel ogólny 5. Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców. 

 

Cel(e) szczegółowe LSR                                                                                                                                             

1. 2.3 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój aktywności, kompetencji i życia społeczno-kulturalnego mieszkańców. 

2.  Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku i kultury

3. 3.1 Zintegrowana promocja obszaru LGD

4. Wzrost atrakcyjności gmin jako miejsca rekreacji i wypoczynku zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju                                  

5. II.3. Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty. 

 

Przedsięwzięcia LSR                                                                                                                                                   

1. P.2.3.1 Promocja i tworzenie warunków do aktywnego trybu życia mieszkańców lGD                    

2. Przedsięwzięcie Questing

3. 9. Wspólnie na rzecz interaktywnej promocji 

4. Wytyczenie i oznakowanie sieci szlaków pieszo-rowerowych na obszarze partnerstwa; Budowa/przebudowa miejsc rekreacyjnych w ramach projektu współpracy 

5. b) imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące Krainę Wielkiego Łuku Warty  

 

Planowany okres realizacji projektu:

15 września 2023r. – 20 czerwca 2024r. 

                                                              

Całkowity budżet projektu (wydatki poniesione przez wszystkich partnerów projektu): 4 002 515,00 zł.