Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).
Podejście „LEADER”, mając na celu lokalny rozwój obszarów wiejskich, przyczynia się do osiągania celu szczegółowego 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu 6 Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa, i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”.

W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji
w ramach środków przyznawanych na realizację strategii.

Zakres pomocy w nowym okresie programowania:
1. Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR:
a) podejmowanie działalności gospodarczej podlegającej rejestracji w odpowiedniej ewidencji lub w rejestrze przedsiębiorców
b) dywersyfikacja źródeł dochodu w gospodarstwie
c) tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
d) rozwijanie przedsiębiorstw
e) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w powiązaniu z operacjami, o których mowa w lit. a, b, c i d

3. Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie:
a) świadczenia usług turystycznych
b) krótkich łańcuchów żywnościowych
c) rynków zbytu produktów i usług lokalnych

4. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk

5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. specyficznego dla danego obszaru

6. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:
a) turystycznej lub rekreacyjnej
b) kulturalnej
c) drogowej gwarantującej spójność terytorialną i w zakresie włączenia społecznego

7. Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury