Opis procesu przygotowania LSR

 Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia LGD “STER” zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej – przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego. Taki sposób przygotowania dokumentu strategicznego określa się jako model partycypacyjny – jego najważniejszym założeniem jest włączenie społeczności lokalnych w całość procesu planowania strategii od etapu partycypacyjnej diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu i budżetu planowanej strategii.

Pierwszym etapem włączenia społeczności lokalnych w proces tworzenia LSR będzie powołanie, spośród przedstawicieli LGD, grupy roboczej  ds. opracowania strategii, taki sposób organizacji prac pozwoli na aktywne włączenie członków LGD w prace nad tworzeniem LSR. W skład grupy roboczej ds. opracowania strategii będzie powołanych dwóch przedstawicieli (liderów) z poszczególnych gmin. Osoby wchodzące w skład grupy będą włączone
w tworzenie strategii oraz będą odpowiedzialne za opracowanie planu komunikacji, zaplanowanie projektów współpracy, za kontakt z mieszkańcami gminy, w celu zorganizowania spotkań dla grup z sektorów społecznego, gospodarczego oraz publicznego,  a także za rozkolportowanie ankiet wśród mieszkańców swojej gminy.

Drugim etapem włączenia społeczności lokalnej będzie uruchomienie punktu konsultacyjnego, który będzie się mieścił w biurze Stowarzyszenia LGD “STER” ul. Rokicińska 125 lok.26
w Andrespolu . Punkt konsultacyjny otwarty będzie we wtorki i czwartki w godzinach 14:00-18:00. Uruchamiając punkt konsultacyjny zapewnimy udział lokalnej społeczności na każdym etapie przygotowywania strategii. Dzięki punktowi konsultacyjnemu lokalna społeczność będzie miała możliwość wnoszenia uwag i pomysłów oraz opinii mieszkańców w spornych kwestiach.

Trzecim etapem włączenia społeczności lokalnej będzie rozkolportowanie ankiet, które diagnozować będą poziom zadowolenia z zamieszkania na obszarze gmin członkowskich. Ankiety zostaną opracowane w  taki sposób, aby mieszkańcy gmin mogli wyrazić swoją opinie w zakresie; diagnozy sytuacji obecnej na zamieszkałym obszarze (stan dróg, infrastruktury rekreacyjnej, dostępu do opieki medycznej, edukacji itp) a także aby mogli zaproponować kierunki rozwoju danej gminy oraz całego obszaru partnerstwa. Badanie ankietowe zostanie wykonane za pośrednictwem: strony internetowej www.lgd-ster.pl, mediów społecznościowych, wysyłki na e-mail bezpośrednio do respondentów. Wyniki badania po dokonaniu analizy zostaną przedstawione publicznie i konsultowane za pośrednictwem strony www LGD. Zostaną one również przedstawione na spotkaniach konsultacyjnych.

Czwartym etapem włączenia społeczności lokalnej będzie organizacja spotkań informacyjno – konsultacyjnych we wszystkich gminach członkowskich (4 spotkania).  Spotkania te będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych między innymi w zakresie: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych i partnerstwa
w realizacji LSR oraz analizie potencjału danego obszaru. Podczas ww. spotkań zakłada się również uzgodnienie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, oraz przedstawicielami sektora społecznego i publicznego przykładów inwestycji i projektów, koniecznych do zrealizowania na obszarze wdrażania LSR. Na podstawie wspólnie wypracowanych potrzeb zostaną uformułowane cele strategii w tym wymierne cele końcowe dotyczące rezultatów oraz planowanych działań.  Na podstawie przeprowadzonej diagnozy i analizy SWOT oraz wyników ankiet i konsultacji , zostanie określony cel główny i cele szczegółowe LSR oraz zostaną określone działania, które zapewnią realizację wspólnie wypracowanych potrzeb i celów.

Harmonogram prac nad LSR:

  • Powołanie grupy roboczej,
  • Uruchomieniu punktu konsultacyjnego,
  • Opracowanie i rozkolportowanie ankiet,
  • Wykonanie inwentaryzacji zasobów materialnych , ludzkich i kulturalnych,
  • Opracowanie pozyskanych informacji w formie analizy SWOT i przedstawienie ich na spotkaniu przedstawicieli społeczności lokalnej celem weryfikacji i konsultacji
  • Przedstawienie celów priorytetowych i ustalenie hierarchii ich ważności
  • Opracowanie dokumentu LSR i przedstawienie do zatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenia
  • Promocja strategii

Ostateczny dokument wypracowany przy udziale społeczności lokalnej przyjęty zostanie przez Zarząd Stowarzyszenia oraz umieszczony na stronach internetowych gmin członkowskich
i Stowarzyszenia. Lokalna Strategia Rozwoju będzie finansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.