Przypominamy najważaniejsze informacje dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 19.2 na operacje w zakresie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Wnioskodawca spełnia niżej wymienione warunki:
osoba pełnoletnia;
obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
ma miejsce zamieszkania na obszarze LGD STER;
nie podlega ubezpieczeniu w KRUS chyba, że podejmuje działalność w zakresie produkcji  artykułów spożywczych lub napojów;
nie prowadził działalności gospodarczej min. dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie premii;
nie otrzymał pomocy na operację w tym zakresie.

Założeniem operacji jest prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej przez okres min. 2 lat od dnia wypłaty końcowej.
Premia w wysokości 62 500 pln wypłacana będzie w dwóch transzach.
Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów i usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

Zapraszamy, na stronę ARiMR http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html gdzie znajdują się:  formularz wniosku o przyznanie pomocy na Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i formularz biznesplanu.

Prosimy również o zapoznanie się z zaktualizowanymi Kryteriami wyboru operacji w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER” dot. operacji “Podejmowanie działalności gospodarczej”.

A także najważaniejsze informacje dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 19.2 na operacje w zakresie ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Wnioskodawca:

 • osoba pełnoletnia;
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • wykonuje działalność gospodarczą na terenie LGD STER;
 • w przypadku osoby prawnej, siedziba jednostki lub jej oddziału znajduje się na terenie LGD STER;
 • o pomoc mogą ubiegać podmioty kwalifikujące się jako mikro i małe przedsiębiorstwa;
 • podmiot  ubiegający się o przyznanie pomocy wykonywał działalność gospodarczą min. rok lub 365 dni w okresie 3 lat oraz nadal wykonuje działalność;
 • operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, które będzie uzasadnione zakresem operacji;
 • osoba, dla której zostanie stworzone miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę  na okres co najmniej 3 lat;
 • do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego w formie robót budowlanych, towarów, usług, gruntów i nieruchomości;
 • pomoc udzielana jest w formie refundacji do 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych;
 • wartość operacji mieści się w przedziale: 50 000 pln—300 000 pln;
 • beneficjent może ubiegać się o finansowanie wyprzedzające w wysokości 36,37% kwoty pomocy

Zapraszamy, na stronę ARiMR http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html gdzie znajdują się:  formularz wniosku o przyznanie pomocy na Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania rozwijania działalności gospodarczeji formularz biznesplanu.

Prosimy również o zapoznanie się z zaktualizowanymiKryteriami wyboru operacji w ramach Wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania “STER” dot. operacji “Rozwijania działalności gospodarczej”.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ankietą monitorującą i wypełnienia jej formularza, można tego dokonać online lub pobierając załączony poniżej formularz. Wypełnioną ankietę można przekazać nam osobiście w biurze (Andrespol, Rokicińska 125 lok. 26) lub przesyłając skan na adres: promocja @lgd-ster.pl.

FORMULARZ ANKIETY

Ankieta online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDrMvVLRdFyCMzDA6MVEMIIqPvirqLCEF8xngF5MDWYpHSHw/viewform

Dziękujemy!