Rada Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru uzupełniającego nr 1/2018/G/1/U Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się wynikami i dokumentacją naborów.

NABÓR NUMER 1/2018/G/1/U


OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO NABORU NR  1/2018/G

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I.  Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

 • Termin: od 29 października do 12 listopada 2018 r.
 • Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER”, ul. Rokicińska 125 lok. 26, 95-020 Andrespol
 • Wniosek należy obowiązkowo wypełnić elektronicznie w generatorze wniosków systemu online

II.  Forma wsparcia:

 • Grantobiorca   może   uzyskać  wsparcie   finansowe   w   wysokości   100%   kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacone na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
 • Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji nie zostanie uwzględniona:
  –  kwota grantów udzielonych grantobiorcom w wysokości przekraczającej limit wynoszący 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD;
  – kwota grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości  przekraczającej 20% kwoty środków przyznanych na dany projekt grantowy;
  – grant udzielony grantobiorcy, który nie spełnia warunków, o których mowa w par. 13 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia[1].
 • Termin realizacji: Procedura uzupełniająca powoduje wydłużenie terminu realizacji projektu grantowego względem terminu wskazanego w ogłoszeniu pierwotnym. W naborze uzupełniającym Grantobiorca, może złożyć wniosek, którego termin realizacji wykracza poza termin wskazany w ogłoszeniu pierwotnym, po pisemnym ustaleniu terminu realizacji operacji z LGD przed złożeniem wniosku o powierzenie grantu.

III. Zakres tematyczny:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772, Dz.U.2017 poz. 1588).

IV. Zadanie:
W ramach uzupełniającego naboru konkursowego wyłonione zostaną projekty realizujące przedsięwzięcia: Wzmacnianie tradycji kulturowych poprzez organizację festynów, warsztatów i doposażenie świetlic – 1 sztuka, oraz festyny i projekty promujące obszar LGD – 1 sztuka, które wpłyną na zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD i wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania. Realizacja zadania musi mieć charakter ogólnodostępny i pozytywnie oddziaływać na grupy defaworyzowane.


V. Planowane cele i wska
źniki do osiągnięcia w ramach konkursu uzupełniającego:

 •  Cel ogólny – Poprawa warunków życia mieszkańców i gospodarowania na obszarze Lokalnej Grupy Działania STER do 2020 r.
 • Cel  szczegółowy    Wzrost tożsamości, dziedzictwa kulturowego, integracji  i spójności  społeczności lokalnej w ramach budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego
 • Cel  szczegółowy    Wzrost atrakcyjności gmin jako miejsca rekreacji i wypoczynku  zgodnie z koncepcją zrównoważonego  rozwoju
 • Wskaźnik produktu  Liczba wydarzeń: festynów, warsztatów, doposażeń itp. wzmacniających tradycje kulturowe – 1 szt.
 • Wskaźnik produktu  Liczba akcji: imprez, konkursów promocyjnych i opracowanych materiałów promocyjno-informacyjnych dla obszaru gminy i partnerstwa LGD – 1 szt.

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; T.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 772, Dz.U.2017 poz. 1588,  Dz.U. 2018 poz. 861 oraz obowiązkowo zostać wypełniony elektronicznie w generatorze wniosków systemu online, ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 8 punktów.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej, w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

VII. Kryteria wyboru operacji.
Dostępne są na stronie internetowej www.lgd-ster.pl

Minimalny próg punktowy wskazany na OSTATECZNEJ Karcie oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru wynosi 8 punktów.

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

IX. Limit środków w ogłoszonym naborze uzupełniającym wynosi: 30 000,00 złotych

W tym: Wskaźnik produktu  Liczba wydarzeń: festynów, warsztatów, doposażeń itp. wzmacniających tradycje kulturowe – maksymalna kwota dofinansowania 16 000,00 złotych

Wskaźnik produktu  Liczba akcji: imprez, konkursów promocyjnych i opracowanych materiałów promocyjno-informacyjnych dla obszaru gminy i partnerstwa LGD – maksymalna kwota dofinansowania 14 000,00 złotych

 

X. Formularze wniosków o powierzenie grantu, wniosków rozliczenie grantu i sprawozdania z realizacji zadania operacji grantowej wraz z instrukcjami oraz wzoru umowy o powierzenie grantu.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER”, ul. Rokicińska 125 lok. 26, 95-020 Andrespol, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30, tel. (42) 6422564 oraz 511088025, email: biuro@lgd-ster.pl lub promocja@lgd-ster.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, a także procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.lgd-ster.pl