WYNIK ZAKOŃCZENIA PROCEDURY ROZPATRZENIA PROTESTÓW

Dokumentacja procedury odwoławczej

WYNIKI NABORU NR 1

Szanowni Państwo. Rada Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „STER” dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się wynikami i dokumentacją naborów.
Nabór nr 1/2017:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);

Termin składania wniosków:
od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r.

Godziny przyjmowania wniosków:
od godziny 8:00 do godziny 15:30  od poniedziałku do piątku 

Miejsce składania wniosków:
Siedziba Biura Stowarzyszenia LGD STER ul. Rokicińska 125 lokal 26, 95-020 Andrespol

1. Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej. Zaleca się aby wniosek wypełniony elektronicznie, został zapisany na nośniku CD lub DVD i dołączony w formie elektronicznej, w dwóch egzemplarzach.
2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.
4. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura.
5. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Limit dostępnych środków: 750 000, 00 zł
Forma wsparcia: premia w wysokości 62 500,00 zł.
Warunki udzielenia wsparcia:
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm. , a ponadto:
– spełnić warunki oceny zgodności z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
– uzyskać minimum  punktowe, określone w wysokości 6 punktów z Ostatecznej Karty Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.
Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej ww.lgd-ster.pl, w zakładce NABORY (najważaniejsze informacje dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 19.2 na operacje w zakresie PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, pod ogłoszeniem o naborze) oraz na Stronie Głównej.

W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.
W przypadku, gdy dwa wnioski lub więcej uzyskają tą sama liczbę punktów o miejscu na liście projektów wybranych decydować będzie termin (dzień i godzina) przyjęcia wniosku.

Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:
1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części IV. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.
2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
3. Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
4. Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.
6. Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy.
Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.lgd-ster.pl (wykaz załaczników).

Szczegółowe informacje:
Na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html dostępne są:
1. formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją,
2. wzór biznesplanu,
3. formularze wniosków o płatność wraz z instrukcjami,
4. projekt umowy o udzielenie wsparcia.
Na stronie www.lgd-ster.pl w zakładce NABORY dostępne są:
1. Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami
2. Procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami
3. Kryteria wyboru operacji
4. Lista niezbędnych dokumentów do wyboru operacji (załącznik nr 1)
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania ”STER” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD STER
ul. Rokicińska 125 lokal 26, 95-020 Andrespol, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–16.00, telefon (42) 642-25-64 lub 511-088-025, email:biuro@lgd-ster.pl 

  1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
  2. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (PDF)
  3. Załącznik nr 1 – Lista dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku (PDF)
  4. Załacznik nr 2 – Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji (PDF)
  5. Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji dotyczących podejmowania działalności (PDF)
  6. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (PDF)
  7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (DOC)

Dokumenty Stowarzyszenia LGD STER: