Wyniki naboru numer 2/2017

Nabór nr 2/2017:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „STER”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny:
Wybudowanie/zmodernizowanie obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej (Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – §2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);
Termin składania wniosków: od dnia 5 czerwca  2017 r. do dnia 19 czerwca 2017 r.
Godziny przyjmowania wniosków: od godziny 8:00 do godziny 15:00  od poniedziałku do piątku
Miejsce składania wniosków:
Siedziba Biura Stowarzyszenia LGD STER ul. Rokicińska 125 lokal 26, 95-020 Andrespol

1. Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej. Zaleca się aby wniosek wypełniony elektronicznie, został zapisany na nośniku CD lub DVD i dołączony w formie elektronicznej, w dwóch egzemplarzach.
2. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
3. Na prośbę Wnioskodawcy, pracownik LGD potwierdza złożenie wniosku także na jego kopii.
4.  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura.
5. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
Limit dostępnych środków: 194 165,00 zł
Forma wsparcia: 
Wnioskodawca może uzyskać wsparcie finansowe w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.
Wysokość pomocy:
Pomoc dla operacji zgodnych z zakresem wymienionym w § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach RLKS” objętego PROW 2014-2020, Stowarzyszenie LGD STER ustaliło w wysokości:
– w przypadku jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 63,63%.
– w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą i do których stosuje się Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej w wysokości do 70%
– w przypadku pozostałych podmiotów w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych,
Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Przepisu tego nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.

Warunki udzielenia wsparcia: Aby projekt mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm., oraz:
– spełnić warunki oceny zgodności z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
– uzyskać minimum  punktowe, określone w wysokości 8 punktów z Ostatecznej Karty Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.
Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie internetowej ww.lgd-ster.pl, w zakładce NABORY oraz na Stronie Głównej.
W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.
W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.
Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku:
1. Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku znajdują się w części B.VII. Informacja o załącznikach na formularzu Wniosku o przyznanie pomocy.
2. Lista niezbędnych dokumentów stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
3. Inne dokumenty związane z kryteriami wyboru operacji zostały określone w Wykazie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji w zakresie Projekty inne niż: granty, projekty własne LGD oraz w zakresie rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim.
4. Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze.
6. Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej www.lgd-ster.pl

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania ”STER” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD STER
ul. Rokicińska 125 lokal 26, 95-020 Andrespol, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–16.00, telefon (42) 642-25-64 lub 511-088-025, email:biuro@lgd-ster.pl

  1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy (PDF)
  2. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (PDF)
  3. Załącznik nr 1 – Lista dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku (PDF)
  4. Załacznik nr 2 – Lista dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji (PDF)
  5. Wykaz lokalnych kryteriów wyboru dla operacji dotyczących podejmowania działalności (PDF)
  6. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (PDF)
  7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (DOC)