You are currently viewing Kolejne pozyskane środki pomocowe – projekt współpracy RRwE

Kolejne pozyskane środki pomocowe – projekt współpracy RRwE

  • Post author:

http://mrogapoleca.pl/mroga-specjalna-2-370-Kolejne_pozyskane_srodki_.html

Podpisana 12 czerwca umowa pomiędzy Samorządem Województwa, a partnerami: LGD Stowarzyszenie MROGA oraz LGD Stowarzyszenie STER, to blisko 146.000 zł na realizację projektu współpracy Razem Raźniej w Europie

foto

Projekt współpracy” Razem raźniej w Europie”  ma charakter międzynarodowy, realizowany jest na obszarze dwóch LGD z Polski: Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej “Mroga” oraz  Stowarzyszenie-Lokalna Grupa Działania “STER” w partnerstwie z LGD Rumunia Colinele Prahovei.

Ideą łączącą 3 Lokalne Grupy Działania jest współpraca międzynarodowa prowadząca do nawiązania współpracy gospodarczej oraz rozwój kompetencji lokalnej społeczności.  Projekt współpracy ”Razem raźniej w Europie”  ma za zadanie umożliwić mieszkańcom  obszarów partnerskich LGD doskonalenie umiejętności, poszerzanie wiedzy i kompetencji zawodowych poprzez korzystanie z dostępnego w ramach operacji forum wymiany doświadczeń, warsztatów  oraz “giełdy” przedsiębiorczości z prezentacją zasobów.  Operacja stwarza możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenach wszystkich partnerów. W czasie wizyty uczestnicy wezmą również udział w forum wymiany kontaktów oraz w warsztatach, podczas których grupy robocze wypracują wspólne koncepcje współpracy międzysektorowej. Wydarzenie będzie miało na celu wymianę dobrych praktyk między Polską a Rumunią , przeniesienie ich na lokalne środowisko w swoim kraju, dostosowanie oraz ulepszenie ich przez lokalne społeczeństwo.  Zostaną nawiązane kontakty międzynarodowe które umożliwią współpracę międzynarodową przedsiębiorców polskich i Rumuńskim.  Dodatkowo, uczestnicy forum wymiany doświadczeń będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami, obserwacji różnych innowacyjnych i środowiskowych rozwiązań tam stosowanych, które byłyby trudne do zaobserwowania  w warunkach polskich. To pozwoli na przeniesienie dobrego know-how na regiony krajowych LGD i jest możliwe wsparcie lokalnych przedsiębiorców – zdobytą wiedzą, zdobytymi dobrymi praktykami oraz bezpośrednimi kontaktami do chętnych do współpracy partnerów z zagranicy. Takie działanie bezpośrednio wpłynie na możliwość rozwoju naszych lokalno-regionalnych przedsiębiorstw.

Operacja będzie miała również innowacyjny charakter w skali obszaru partnerskich LGD ponieważ zostaną zastosowane nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju. Dotychczas na terenach objętych działaniem w/w lokalnych grup działania nie realizowano projektów, które wspierałyby rozwój kompetencji w tak wielu różnorodnych dziedzinach oraz zróżnicowanych formach. W projekcie przewidziano nie tylko spotkania, warsztaty i wizyty studyjne, ale również  forum wymiany doświadczeń, dzięki czemu lokalne społeczności wiejskie będą wspierane w bardzo znaczącej i niespotykanej dotąd skali. Dodatkowym atutem projektu jest temat produktu lokalnego łączącego wszystkie LGD , na terenie każdej z partnerskich LGD jest wiele produktów lokalnych oraz wiele przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem lub ich produkowaniem.  Będzie to nowa forma zaangażowania lokalnej społeczności w procesy innowacyjne i środowiskowe pozwalające na  rozwój obszarów partnerskich. Poprzez realizację działań podnoszących umiejętności przedsiębiorcze oraz kompetencje zawodowe mieszkańców nastąpi wzrost aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych działaniem partnerskich LGD.

Cała idea projektu będzie realizowana w kilku etapach – również w nowym okresie programowania.

Razem raźniej w Europie