Strona Główna

Siłownia zewnętrzna Rokiciny Kolonia

Świetlica Wiejska Bukowiec

Scena letnia Wola Rakowa

Scena letnia Rokiciny Kolonia

Plac zabaw Teolin

Plac zabaw Janówka

Parkingi Kalonka

Boisko Bedoń

 
Stół polski regionu łódzkiego tradycja kolorów i smaków.

Pełen barw, zapachów i smaków był dla uczestników projektu „Stół polski regionu łódzkiego – tradycja kolorów i smaków.” czas od października do połowy listopada. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska” w wysokości 21 700 zł, a wkład własny Stowarzyszenia
to zaledwie 2 205,00 zł.

Uznając za wartość i jeden z celów działalności Stowarzyszenia wzrost tożsamości, dziedzictwa kulturowego, integracji i spójności społeczności lokalnej, został zrealizowany projekt umacniający tradycję ludową
w lokalnym środowisku w zakresie przygotowywania posiłków i zdobienia stołów, oparty na wiedzy etnograficznej, przypominający zwyczaje i obyczaje związane z podawaniem potraw, urządzaniem izb oraz strojem ludowym. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy czterech gmin na terenie, których działa STER, członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy GOK-ów, szkół i przedszkoli.

Projekt rozpoczął się od wyjazdu szkoleniowego do Muzeum w Łowiczu i do Skansenu w Maurzycach połączonego z wykładem pani etnograf Aldony Plucińskiej - kustosz Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi na temat znaczenia stołu w polskiej tradycji ludowej, w tym naszego regionu. W wycieczce i wykładzie wzięło udział ponad 45 osób.

Następnie wystartowały zajęcia ze zdobienia stołu oraz warsztaty kulinarne. Korzystając z dóbr nowoczesności i odwołując się do tradycyjnych wzorów, malowano serwety, przygotowywano wycinanki i kwiaty z bibuły do ozdabiania kredensów i parapetów domów oraz wiejskich świetlic. Elżbieta Bajon - animatorka kultury, utalentowana i wszechstronna twórczyni ludowa, z bogatą rodzinną historią kultywowania tradycji uczyła papieroplastyki nie tylko nowicjuszy, ale również wymieniała wiedzę i umiejętności z tytułowaną twórczynią ludową panią Alicją Zimnicką
z gm. Rokiciny czy artystkami z gm. Nowosolna. Zajęcia zgromadziły łącznie 45 osób.

„W społeczności tradycyjnej sztuka i folklor scala grupę. Kultura artystyczna społeczności wiejskiej to przede wszystkim kultura grupy, kultura odbiorcy. Sztuka pozwala grupie na samoidentyfikację, wyróżnienie, dawanie więzi z przeszłością.” pisze Aldona Plucińska, etnograf w artykule na temat znaczenia KGW dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Warsztaty kulinarne odbywały się pod czujnym okiem jednego z najlepszych kucharzy w Polsce, współautora przepisów do książki "Łódzka Kuchnia Regionalna" A. Zarębskiej i I. Borowskiej – pana Wiesława Bobera w pięknych wnętrzach Fabryki Wełny w Pabianicach. I tu udział wzięło 45 osób. Załączone zdjęcia same mówią zarówno o atmosferze jak i o zaangażowaniu. Tematyka warsztatów to był celny strzał.

Sława projektu rozeszła się po gminach i przyniosła efekt w postaci dużego zainteresowania
m.in. działalnością Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia LGD „STER” oraz wstępowania do tych organizacji i grup społecznych, do czego zachęcamy.

Logotyp NCKSzkolenie wyjazdowe do Muzeuw w Łowiczu i Skansenu w Maurzycach.19 Listopada 2018
DZIEŃ ZIEMNIAKA w gminie Brójce

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu DZIEŃ ZIEMNIAKA. JUŻ 17 listopada w sali OSP w Brójcach. START od godz. 15.00.

PLAKAT15 Listopada 2018

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty ze zdobienia stołu, które będą odbywać się na terenie trzech gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna. Prowadząca zajęcia to animatorka kultury, utalentowana i wszechstronna twórczyni ludowa, z bogatą rodzinną historią kultywowania tradycji, pani Elżbieta Bajon. Uczestnicy przygotują stół w stylu regionalnym (m.in. wzory malowane na obrusie i serwetach, wycinanki oraz kwiaty z bibuły).

Terminy spotkań:

15 październik, godzina 16.00 -  Bedoń-Wieś, ul. Słowiańska 9B

19 październik, godzina 15.30 - Bukowiec, Świetlica Środowiskowa ul. Górna 29

UWAGA zmiana godziny! 26 październik, godzina 16.00 - Lipiny 14, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Każdy warsztat trwa 5 godzin i zapewniamy, że jest to dobrze i wesoło spędzony czas.

Na warsztaty obowiązują zapisy tel. 511-088-025

Zapraszamy!

foto11 Października 2018

NABÓR NUMER 1/2018/G/1/U
OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM DO NABORU NR  1/2018/G

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „STER” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 I.  Termin, miejsce i tryb składania wniosków:

 • Termin: od 29 października do 12 listopada 2018 r.
 • Godz. składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „STER”, ul. Rokicińska 125 lok. 26, 95-020 Andrespol
 • Wniosek należy obowiązkowo wypełnić elektronicznie w generatorze wniosków systemu online

 II.  Forma wsparcia:

 • Grantobiorca   może   uzyskać  wsparcie   finansowe   w   wysokości   100%   kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 100% zostanie wypłacone na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
 • Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji nie zostanie uwzględniona:
  -  kwota grantów udzielonych grantobiorcom w wysokości przekraczającej limit wynoszący 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD;
  - kwota grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości  przekraczającej 20% kwoty środków przyznanych na dany projekt grantowy;
  - grant udzielony grantobiorcy, który nie spełnia warunków, o których mowa w par. 13 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia[1].
 • Termin realizacji: Procedura uzupełniająca powoduje wydłużenie terminu realizacji projektu grantowego względem terminu wskazanego w ogłoszeniu pierwotnym. W naborze uzupełniającym Grantobiorca, może złożyć wniosek, którego termin realizacji wykracza poza termin wskazany w ogłoszeniu pierwotnym, po pisemnym ustaleniu terminu realizacji operacji z LGD przed złożeniem wniosku o powierzenie grantu.

 III. Zakres tematyczny:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772, Dz.U.2017 poz. 1588).

 IV. Zadanie:
W ramach uzupełniającego naboru konkursowego wyłonione zostaną projekty realizujące przedsięwzięcia: Wzmacnianie tradycji kulturowych poprzez organizację festynów, warsztatów i doposażenie świetlic – 1 sztuka, oraz festyny i projekty promujące obszar LGD 1 sztuka, które wpłyną na zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD i wzmocnienie więzi z miejscem zamieszkania. Realizacja zadania musi mieć charakter ogólnodostępny i pozytywnie oddziaływać na grupy defaworyzowane.

Pełna treść ogłoszenia OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NUMER 1/2018/G/1/U11 Października 2018

W związku z wyjazdem Stowarzyszenia LGD STER  do Muzeum w Łowiczu i do Skansenu w Maurzycach w dniu 9 października 2018 r., biuro LGD będzie nieczynne.08 Października 2018
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Stół polski regionu łódzkiego tradycja kolorów i smaków.

Już 9 października wyjeżdżamy do Muzeum w Łowiczu i do Skansenu w Maurzycach w towarzystwie pani Aldony Plucińskiej - etnograf Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Szczegóły poniżej.

55

Informacja o projekcie03 Października 2018
Interpretacja ARiMR z dnia 13.07.2018 r. w sprawie stosowania przepisów dot. wyboru wykonawców oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy

Zainteresowanych Wnioskodawców oraz Beneficjentów zachęcamy do zapoznania się z interpretacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 13.07.2018 r., w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r., w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396) odnośnie wszystkich postępowań przeprowadzonych na podstawie przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, wszczętych od dnia 18 stycznia 2017 r.

Interpretacja ARiMR25 Września 2018

W związku z wyjazdem służbowym pracowników biura, w dniu 21 września biuro lgd będzie nieczynne.20 Września 2018

Zapraszamy osoby, które w ramach wdrażania Startegii RLKS skorzystały z doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia - Loklana Grupa Działania "STER", do wypełnienia "ANKIETY OCENIAJĄCEJ SATYSFAKCJĘ WNIOSKODAWCY Z USŁUG DORADCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD „STER”.

Jednym z celów funkcjonowania Stowarzyszenia LGD „STER” jest świadczenie doradztwa w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Powyższe zadanie realizowane jest wobec wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji oraz wobec tych osób i podmiotów, które podpisały umowę na dotację w ramach naszych konkursów. Zależy nam, aby świadczone doradztwo było zgodne z Państwa oczekiwaniami, profesjonalne i najwyższej jakości. Państwa uwagi wyrażone w tej ankiecie będą wnikliwie przeanalizowane i posłużą doskonaleniu jakości usług realizowanych przez nasze biuro.

Dziękujemy18 Września 2018

W dniu 11 września biuro lgd będzie czynne w godz. 9 -1411 Września 2018
 
 (od 1 lutego 2016 roku) odwiedziło nas 434744 osób!
Copyright by GekoNET


.